Tin tức & Sự kiện

Từ 1/7/2013, áp dụng quy định mới về Hóa đơn
Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010.NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (51 trang).

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư này, chỉ khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài (trừ vận tải quốc tế sử dụng Hóa đơn GTGT) mới sử dụng Hóa đơn xuất khẩu. Còn lại, khi bán hàng hóa, dịch trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu đều phải sử dụng Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

 

Riêng doanh nghiệp chế xuất (DNCX), nếu bán hàng hóa, dịch vụ vào nội địa hoặc cho DNCX khác thì sử dụng Hóa đơn bán hàng (loại dành cho DNCX), nếu bán ra nước ngoài thì sử dụng Hóa đơn xuất khẩu.

 

Doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng Hóa đơn tự in đã thông báo phát hành năm trước cho năm sau, nếu còn thừa, thay vì hiện nay thì không (xem Ví dụ tại điểm b, k hoản 1 Điều 4).
Trường hợp kinh doanh tài sản phải đăng ký sở hữu (như ô tô, xe máy, ...) doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn có từ 3 liên trở lên. Theo đó, bên bán phải giao cho bên mua 2 liên: liên 2-liên giao cho người mua, và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Nếu lỡ phát hành hóa đơn có 2 liên và liên 2 phải lưu tại cơ quan đăng ký tài sản, thì bên mua được sử dụng bản chụp liên 2 (có xác nhận của bên bán), chứng từ thanh toán và biên lai trước bạ để hạch toán và kê khai khấu trừ thuế.

 

Trên hoá đơn đặt in, tự in, hoá đơn điện tử bắt buộc phải thể hiện tên, MST của tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (điểm i khoản 1 Điều 4). 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTCngày 8/2/2011. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

 

Các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 có tính bắt buộc, riêng Phụ lục 5 chỉ mang tính tham khảo (không bắt buộc).

 

Xem và tải thông tư click >> Tại đây<<