Dịch vụ

Quản lý tổng thể doanh nghiệp - ERP
Xu thế mới hiện nay trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý là việc ứng dụng không chỉ giới hạn trong một phòng ban mà là mở rộng ứng dụng hệ thống thong tin quản lý toàn diện doanh nghiệp phục vụ tất cả các phòng ban chức năng, các chi nhánh, ở tất cả các công đoạn trong toàn bộ chu trình sản xuất kinh doanh.

 

Quản trị doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resources Planning): là hệ thống thông tin tích hợp tất cả những ứng dụng liên quan trong việc quản trị và điều hành một doanh nghiệp như Quản trị Tài chính – Kế toán, Quản trị Nhân lực, Quản trị Bán hàng, Quản trị Sản xuất, Quản trị dự án, Quản trị Cung ứng, v..v...

 

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management): là một chiến thuật kinh doanh được xây dựng với phương châm “khách hàng là trọng tâm”.

 

Thông tin quản lý nguồn lực (HRM - Human Resource Management):  là giải pháp hỗ trợ tối đa cho lãnh đạo các cấp đưa ra các quyết định đúng đắn về sử dụng nguồn lực lao động, thực hiện việc trả lương và phân phối tiền thưởng cho người lao động.

 

Quản trị thông minh (BI - Business Intelligence): là những công nghệ, ứng dụng hoặc phương pháp thu thập, tổng hợp, và phân tích những số liệu và cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.