Download

Đàm thoại qua mạng Internet
Dịch vụ này cho phép thực hiện các cuộc gọi giữa các máy tính (PC-to-PC) miễn phí, kèm theo tính năng nói chuyện (chat) và truyền nhận tập tin. Ngoài ra, phiên bản mới nhất của Skype hỗ trợ hội đàm hay tán gẫu có kèm hình ảnh video tuy nhiên tính năng gọi từ Skype đến một số điện thoại cố định đòi hỏi bạn phải trả phí dịch vụ. Tải về từ địa chỉ : http://www.skype.com/go/downloading